#
13
0
166

Perfil del Contractant

Perfil del Contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual d'aquesta entitat local, pot accedir directament a la Plataforma de Contractació del Sector Públic segons l'òrgan de contractació competent, fent clic en els següents enllaços:

Òrgan de contractació: ALCALDIA

Òrgan de contractació: JUNTA DE GOVERN

Òrgan de contractació: PLE