#
13
0
153

Corporació

Corporació formada per l'alcalde i els regidors que s'encarreguen de l'administració política del municipi:

Partit Popular (PP)

  • D. Rafael H. Albert Roca

Alcalde-President
Hisenda, Policia, Turisme i Personal

  • Dª. Mª Carmen Taulé Florido

1r Tinent d'…

Retribucions dedicació exclusiva

S'exerciran en règim de dedicació exclusiva, en règim de jornada completa, un dels càrrecs de la Corporació, amb la retribució que s'indica: retribució bruta mensual 3.214,28 € (14 pagues).

Per Resolució del President de la Corporació 1461/2015, de data 26 de juny de 2015, es designa per a realitzar les seues…